(☞ຈل͜ຈ)☞ Главная  Статьи  Загрузчик Домой

Ok!
Ok!
59
$protocol = (!empty($_SERVER['HTTPS']) && $_SERVER['HTTPS'] !== 'off' || $_SERVER['SERVER_PORT'] == 443) ? "https://" : "http://";
protocol, https650Определить протокол
58
UPDATE table_name SET `column_name` = LOWER( `column_name` )
замена, mysql, строчные, нижний регистр907Приведение, замена записей mysql к нижнему регистру
57
require_once("wp-load.php");
wp, native functions, include980All important WordPress file that I needed to include in my custom PHP file was "wp-load.php"
56
time = new Date().getHours() + ":" + new Date().getMinutes()
время, яваскрипт, время сейчас, js, time now, time90Время сейчас — часы : минуты
55
var d = date_form.replace(/(d+)-(d+)-(d+)/, '$3.$2.$1')
дата, конверт, яваскрипт, дата по-русски, convert, javascript, js, date lat to rus250Яваскрипт преобразование (конверт) даты евро в русскую "2018-08-15" в "15.08.2018"
54
//Если с английского на русский, то передаём вторым параметром true.
						var transliterate = (
							function() {
								var
									rus = "щ  ш ч ц ю я ё ж ъ ы э а б в г д е з и й к л м н о п р с т у ф х ь".split(/ +/g),
									eng = "shh sh ch cz yu ya yo zh `` y e a b v g d e z i j k l m n o p r s t u f x ``".split(/ +/g);
								return function(text, engToRus) {
									var x;
									for(x = 0; x < rus.length; x++) {
										text = text.split(engToRus ? eng[x] : rus[x]).join(engToRus ? rus[x] : eng[x]);
										text = text.split(engToRus ? eng[x].toUpperCase() : rus[x].toUpperCase()).join(engToRus ? rus[x].toUpperCase() : eng[x].toUpperCase());
									}
									return text;
								}
							}
						)();
транслит, translit, латинский-русский, lat-cyr, javascript, js350Транслитерация с английского в русский Яваскрипт
53
remove_image_size('large');
remove_image_size('medium');
add_filter( 'wp_calculate_image_srcset_meta', '__return_null' );

Другое решение, сработало в другом месте
add_filter( 'max_srcset_image_width', create_function( '', 'return 1;' ) );
srcset, отменить srcset, wp590Отменить srcset в Вордпрессе
52
add_filter( 'jpeg_quality', function ( $arg ) {
	return 100;
} );
качество jpg, wp, jpg quality670Отменить кадрирование в вордпресс, установить качество 100:
51
var ALERT_TITLE = "";
var ALERT_BUTTON_TEXT = "×";

if(document.getElementById) {
  window.alert = function(txt) {
    createCustomAlert(txt);
  }
}

function createCustomAlert(txt) {
  var d = document;

  if(d.getElementById("modalContainer")) return;

  var mObj = d.getElementsByTagName("body")[0].appendChild(d.createElement("div"));
  mObj.id = "modalContainer";
  //mObj.style.height = d.documentElement.scrollHeight + "px";

  var alertObj = mObj.appendChild(d.createElement("div"));
  alertObj.id = "alertBox";
  if(d.all && !window.opera) alertObj.style.top = document.documentElement.scrollTop + "px";
  alertObj.style.left = (d.documentElement.scrollWidth - alertObj.offsetWidth)/2 + "px";
  alertObj.style.visiblity="visible";

  //h1 = alertObj.appendChild(d.createElement("h1"));
  //h1.appendChild(d.createTextNode(ALERT_TITLE));

  var msg = alertObj.appendChild(d.createElement("p"));
  //msg.appendChild(d.createTextNode(txt));
  msg.innerHTML = txt;

  var btn = alertObj.appendChild(d.createElement("a"));
  btn.id = "closeBtn";
  btn.appendChild(d.createTextNode(ALERT_BUTTON_TEXT));
  btn.href = "#";
  btn.focus();
  btn.onclick = function() { removeCustomAlert(); return false; }

  alertObj.style.display = "block";

}

function removeCustomAlert() {
  document.getElementsByTagName("body")[0].removeChild(document.getElementById("modalContainer"));
}
алерт, alert, custom alert120Функция замены обычного alert на кастомный
50
<script>
jQuery('.order-form-submit').click(function send_order(){
gtag('event', 'purchase', {
 "transaction_id": <?=rand(1,1000)?>,
 "affiliation": "La Maree Buy",
 "value": {TOVAR_SUM},
 "currency": "RUR",
 "tax": 1.18,
 "shipping": 350,
 "items": <?=json_encode( $GLOBALS['item'], JSON_UNESCAPED_UNICODE ); ?>
});
});
</script>
gtag, js, аналитика, purchase4899Скрипт добавки товара в Аналитику gtag js
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21