(☞ຈل͜ຈ)☞ Главная  Статьи  Загрузчик Домой

Ok!
Ok!
11
$(document).ready(function(){
  /**function for slider change*/
  var sizeSl = $('.slq-wrap li.slide-q').length;
  var indexSl = 0;
  var fSlq = function(indexSl){
    $('.slq-wrap li.slide-q').removeClass('activ');
    $('.slq-wrap li.slide-q').eq(indexSl).addClass('activ');
    if ($('.slq-wrap li.slide-q').eq(indexSl).hasClass('video_sl')) {
      $('.paly-sl-q').show();
    } else {
      $('.paly-sl-q').hide();
    }
  }
  $('.left-c-sl').click(function(){
    clearTimeout(R);
    /*pause on left click*/
    var active_index = 0;
    window.Int;
    if (typeof(video)!='object'){
      var video = $('slide-q').length;
    }

    for(var i=0; i<video.length; i++){
      if($(".video_sl").eq(i).hasClass('activ')){
        active_index = i;

      }
    }
    var jVideo = document.getElementsByTagName('video');

    if(document.getElementsByTagName('video').length!=0){
      if (!jVideo[active_index].paused) {
        $('video').eq(active_index).trigger('pause');
        var button = $('.paly-sl-q.comm');
        button.removeClass('paused');
      }
    }

    if (indexSl == 0) {
      indexSl = sizeSl - 1;
    } else {
      indexSl = indexSl - 1;
    }

    fSlq(indexSl);
  });


  $('.right-c-sl').click(function(){
    /*pause on right click*/
    clearTimeout(R);
    var active_index = 0;
    window.Int;
    if (typeof(video)!='object'){
      var video = $('slide-q').length;
    }

    for(var i=0; i<video.length; i++){
      if($(".slide-q").eq(i).hasClass('activ')){
        active_index = i;
      }
    }
    var jVideo = document.getElementsByTagName('video');

    if(document.getElementsByTagName('video').length!=0){
      if (!jVideo[active_index].paused) {
        $('video').eq(active_index).trigger('pause');
        var button = $('.paly-sl-q.comm');
        button.removeClass('paused');
      }
    }
    // console.log(indexSl)
    if (indexSl == sizeSl - 1) {
      indexSl = 0;
    } else {
      indexSl = indexSl + 1;
    }
    fSlq(indexSl);
  });
});
видео, ютьюб, youtube, видео пауза190При переключении видео в Ютьюб в списке ставит прошлое на паузу
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12