(☞ຈل͜ຈ)☞ Главная  Статьи  Загрузчик Домой

Ok!
Ok!
1
function rus2translit($string) {
$converter = array(
		'а' => 'a',  'б' => 'b',  'в' => 'v',
		'г' => 'g',  'д' => 'd',  'е' => 'e',
		'ё' => 'e',  'ж' => 'zh', 'з' => 'z',
		'и' => 'i',  'й' => 'y',  'к' => 'k',
		'л' => 'l',  'м' => 'm',  'н' => 'n',
		'о' => 'o',  'п' => 'p',  'р' => 'r',
		'с' => 's',  'т' => 't',  'у' => 'u',
		'ф' => 'f',  'х' => 'h',  'ц' => 'c',
		'ч' => 'ch', 'ш' => 'sh', 'щ' => 'sch',
		'ь' => 'j',  'ы' => 'y',  'ъ' => 'j',
		'э' => 'e',  'ю' => 'yu', 'я' => 'ya',

		'А' => 'A',  'Б' => 'B',  'В' => 'V',
		'Г' => 'G',  'Д' => 'D',  'Е' => 'E',
		'Ё' => 'E',  'Ж' => 'Zh', 'З' => 'Z',
		'И' => 'I',  'Й' => 'Y',  'К' => 'K',
		'Л' => 'L',  'М' => 'M',  'Н' => 'N',
		'О' => 'O',  'П' => 'P',  'Р' => 'R',
		'С' => 'S',  'Т' => 'T',  'У' => 'U',
		'Ф' => 'F',  'Х' => 'H',  'Ц' => 'C',
		'Ч' => 'Ch', 'Ш' => 'Sh', 'Щ' => 'Sch',
		'Ь' => 'j',  'Ы' => 'Y',  'Ъ' => 'j',
		'Э' => 'E',  'Ю' => 'Yu', 'Я' => 'Ya',
		' ' => '_',  '№' => 'No'
	);
    return strtr($string, $converter);
}
function str2url($str) {
$str = rus2translit($str);
$str = strtolower($str);
$str = preg_replace('~[^-a-z0-9_]+~u', '-', $str);
$str = trim($str, "-");
return $str;
}
translit, транслит, php0Транслит
23
$mySignatureValue = md5("$nOutSum:$nInvId:$mrh_pass1:shpdate=$shpdate:shpphone=$shpphone:shppin=$shppin:shptime=$shptime");
signature value, robokassa0Строка signature value для платежей через Робокассу
24
$rs_Section = CIBlockSection::GetList(
	array('DEPTH_LEVEL' => 'desc'),
	$ar_Filter,
	false,
	array('ID', 'NAME', 'IBLOCK_SECTION_ID', 'DEPTH_LEVEL', 'SORT')
);
$ar_SectionList = array();
$ar_DepthLavel = array();
while($ar_Section = $rs_Section->GetNext(true, false))
{
	$ar_SectionList[$ar_Section['ID']] = $ar_Section;
	$ar_DepthLavel[] = $ar_Section['DEPTH_LEVEL'];
}

$ar_DepthLavelResult = array_unique($ar_DepthLavel);
rsort($ar_DepthLavelResult);

$i_MaxDepthLevel = $ar_DepthLavelResult[0];

for( $i = $i_MaxDepthLevel; $i > 1; $i-- )
{
	foreach ( $ar_SectionList as $i_SectionID => $ar_Value )
	{
		if( $ar_Value['DEPTH_LEVEL'] == $i )
		{
			$ar_SectionList[$ar_Value['IBLOCK_SECTION_ID']]['SUB_SECTION'][] = $ar_Value;
			unset( $ar_SectionList[$i_SectionID] );
		}
	}
}

function __sectionSort($a, $b)
{
	if ($a['SORT'] == $b['SORT']) {
		return 0;
	}
	return ($a['SORT'] < $b['SORT']) ? -1 : 1;
}

usort($ar_SectionList, "__sectionSort");
битрикс, массив, перебор0Перебор массива Битрикс в виде дерева
29
@media all and (min-width: 1001px) {
 #sidebar ul li a:after {
  content: " (" attr(data-email) ")";
  font-size: 11px;
  font-style: italic;
  color: #666;
 }
}
media, content0Текст тега из атрибуте data-*
32
function find_closed() {
  var tr = $('tr');
  if($('#searchfield').val() != "") {
    for (var i = 0; i < tr.length; i++) {
      if (tr.eq(i).text().toLowerCase().indexOf($('#searchfield').val().toLowerCase()) > -1) {
        tr.eq(i).addClass('opened');
        /*tr.eq(i).css({'background': '#A8E9FF'});*/
        var found = 1;
      }else{
				tr.eq(i).removeClass('opened');
			}
      
    }
		if (found < 1) {
        $('.not-found').text('Не найдено')
      }
  }
}
javascript, поиск в таблице0JS функция ищет соответствие в словах скрытых строк таблицы. Если найдет — открывает строку, нет — закрывает
47
&#39; for '
&#34; for "
замена кавычек, кавычки, quotes0Замена для кавычек в php
49
$fp = fopen('tovary.xml',"r");
$arr = file_get_contents('tovary.xml');
$gruops = [];
fclose($fp);
#[2] => Окрашивание волос
#[33] => Перманентная краска
$details['category'] = "Перманентная краска";
$s = new SimpleXMLElement($arr);
$groups = [];
foreach($s->Классификатор->Группы->Группа as $g) {
	$naim   = $g->Наименование;
	$tid   = $g->Ид;
	$groups[] = [ $tid[0] . "", $naim[0] . "" ];
	foreach ( $g->Группы->Группа as $gr_parent ) {
		$naim   = $gr_parent->Наименование;
		$tid   = $gr_parent->Ид;
		$groups[] = [ $tid[0] . "", $naim[0] . "" ];
	}
}
foreach($groups as $gr){
	if($gr[1] == $details['category']){
		echo $gr[0];
	}
}
битрикс, парсинг, xml, товары, каталог0Парсить группы (категории) товаров в xml экспорте товаров Битрикс
86
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule .* https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]
RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www. [NC]
RewriteRule .* https://www.%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]
https, www0Любой редирект на https + www
103
$data = preg_replace('!s:(\d+):"(.*?)";!e', "'s:'.strlen('$2').':\"$2\";'", $data);
var_dump(unserialize($data));
replace, serialized0recalculating the length of the elements in serialized array
104
width: expression(((document.documentElement.clientWidth || document.body.clientWidth) < 1050)? "1050px" : "100%");
expression, css0Применение expression в css
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21