(☞ຈل͜ຈ)☞ Главная  Статьи  Загрузчик Домой

Ok!
Ok!
174
function find_closed() {
  //clearTimeout(typingTimer);
  //typingTimer = setTimeout(doneTyping, doneTypingInterval);
  var found;
  var tr = jQuery('.pricing tr');
  var pos = jQuery('body, html').scrollTop();
  var s = jQuery('#searchfield').val();
  //var add = jQuery('.prices').first().position().top;
  var old, i, cont;
  if(s.length > 2) {
    old = jQuery('.found_color').parents('td');
    jQuery.each(old, function(){
      cont = jQuery(this).text();
      old.text(cont);
    });
    jQuery('tr').removeClass('found');
    for (i = 0; i < tr.length; i++) {

      if (tr.eq(i).text().toLowerCase().indexOf(s.toLowerCase()) > -1) {
        tr.eq(i).addClass('opened found');
        var text = tr.eq(i).children('td:first-child').text().replace(s, '<span class=found_color>' + s + '</span>');
        //console.log(text);
        tr.eq(i).children('td:first-child').html(text);
        found = 1;
      }else{
        //tr.eq(i).remove();
        tr.eq(i).removeClass('opened');
        tr.eq(i).removeClass('found');
      }

    }
    if(jQuery('.found').length){
      var E = setTimeout(function(){
        pos += jQuery('.found').first().parents('table').position().top;
        jQuery('body, html').animate({scrollTop: pos}, 300, 'swing');
        console.log(pos);
      },300);
    }
    if (found < 1) {
      jQuery('.not-found').text('Не найдено на этой странице. Поищите через общий поиск')
    }
  }
}
найти в скрытом аккордионе12300find_closed с подстветкой
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21