(☞ຈل͜ຈ)☞ Главная  Статьи  Загрузчик Домой

Ok!
Ok!
210
return ($month === 12 && $day >= 15) || ($month === 1 && $day < 10);
новый год, php20090Вернёт true если новогодние праздники близко
209
const generateMinsRange = (min, max) => {
  min = Math.ceil(min);
  max = Math.floor(max);
  return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min;
};
интервал, минуты1000043сгенерить произвольно несколько минут или секунд в пределах от и до
208
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://site.com/price/price.xlsx
просмотр эксель, excel в браузере100Ссылка на просмотр файла эксель в браузере на сайте Майкрософт https://view.officeapps.live.com
207
$posts = get_posts ("category=11&orderby=date&numberposts=5");
if ($posts) :
$i=1; foreach ($posts as $post) : setup_postdata ($post); $i++;
endforeach;
endif;
get_posts, wp1290Получить посты по запросу из Вордпресс
206
const add = (a) => (b) => a + b;
console.log (add(3)(2))
js, двойная функция100Пример двойной функции в Яваскрипт
205
function flog($fname, $ftext, $write_a_w_state = null){
  if(!$write_a_w_state)
    $write_a_w_state = "a+";
  $fp = fopen("/home/d/dlmlru/posuda/public_html/log/" . $fname, $write_a_w_state);
  fwrite($fp, date("Y-m-d H:i:s ") . $ftext . "

");
  fclose($fp);
}
flog12090функция логирования php
204
var p1 = Promise.resolve(3);
var p2 = 1337;
var p3 = new Promise((resolve, reject) => {
 setTimeout(resolve, 100, "foo");
});

Promise.all([p1, p2, p3]).then(values => {
 console.log(values);
});
Promise, JS10900Промис яваскрипт
203
/^([a-z0-9_.-]+)@([a-z0-9_.-]+).([a-z.]{2,6})$/
regexp, email. JS14800Регулярное выражение для проверки email
202
/^(https?://)?([da-z.-]+).([a-z.]{2,6})([/w .-]*)*/?$/
regexp, url, JS1300Регулярное выражение для проверки URL
201
function send(onError, onSuccess, url, method = 'GET', data = null, headers = [], timeout = 60000) {
 let xhr;

 if (window.XMLHttpRequest) {
   // Chrome, Mozilla, Opera, Safari
   xhr = new XMLHttpRequest();
 } else if (window.ActiveXObject) { 
   // Internet Explorer
   xhr = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
 }

 xhr.open(method, url, true);


 headers.forEach((header) => {
   xhr.setRequestHeader(header.key, header.value);
 })
 

 xhr.timeout = timeout;

 xhr.onreadystatechange = function () {
   if (xhr.readyState === 4) {
   if(xhr.status >= 400) {
     onError(xhr.statusText)
   } else {
     onSuccess(xhr.responseText)
   }
   }
 }

 xhr.send(data);
}
xhr, request, XMLHttpRequest, JS12090XMLHttpRequest обернутый в функцию
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21