(☞ຈل͜ຈ)☞ Главная  Статьи  Загрузчик Домой

Ok!
Ok!
200
"CUSTOM_FILTER" => "{"CLASS_ID":"CondGroup","DATA":{"All":"AND","True":"True"},"CHILDREN":[{"CLASS_ID":"CondIBSection","DATA":{"logic":"Equal","value":995}}]}",
custom filter^ bitrix100Пример заполнения custom_filter в Битрикс
199
function maskPhone(selector, masked = '+7 (___) ___-__-__') {
    const elems = document.querySelectorAll(selector);

    function mask(event) {
      const keyCode = event.keyCode;
      const template = masked,
        def = template.replace(/D/g, ""),
        val = this.value.replace(/D/g, "");

      let i = 0,
        newValue = template.replace(/[_d]/g, function (a) {
          return i < val.length ? val.charAt(i++) || def.charAt(i) : a;
        });
      i = newValue.indexOf("_");
      if (i !== -1) {
        newValue = newValue.slice(0, i);
      }
      let reg = template.substr(0, this.value.length).replace(/_+/g,
        function (a) {
          return "\d{1," + a.length + "}";
        }).replace(/[+()]/g, "\$&");
      reg = new RegExp("^" + reg + "$");
      if (!reg.test(this.value) || this.value.length < 5 || keyCode > 47 && keyCode < 58) {
        this.value = newValue;
      }
      if (event.type === "blur" && this.value.length < 5) {
        this.value = "";
      }

    }

    for (const elem of elems) {
      elem.addEventListener("input", mask);
      elem.addEventListener("focus", mask);
      elem.addEventListener("blur", mask);
    }

  }
  maskPhone('input[type=tel]');
маска телефона12009Скрипт JS маски телефона
198
function setCookie(name,value,days) {
  var expires = "";
  if (days) {
    var date = new Date();
    date.setTime(date.getTime() + (days*24*60*60*1000));
    expires = "; expires=" + date.toUTCString();
  }
  document.cookie = name + "=" + (value || "") + expires + "; path=/";
}
function getCookie(name) {
  var nameEQ = name + "=";
  var ca = document.cookie.split(';');
  for(var i=0;i < ca.length;i++) {
    var c = ca[i];
    while (c.charAt(0)==' ') c = c.substring(1,c.length);
    if (c.indexOf(nameEQ) == 0) return c.substring(nameEQ.length,c.length);
  }
  return null;
}
function eraseCookie(name) {  
  document.cookie = name +'=; Path=/; Expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:01 GMT;';
}
куки, cookie120Постановка, уаделние кук Яваскрипт
197
let d = new Date(); let m = String(d.getMonth() + 1).padStart(2, '0');
js,javascript,month with 0,month with zero340В яваскрипте получить месяц номер с ведущим нулём
196
SELECT AUTO_INCREMENT FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES WHERE TABLE_SCHEMA = 'dlmlru_betashop' AND TABLE_NAME = 'sb_plugins_2'
autoincrement, автоинкремент120Получить авоинкремент из таблицы базы данных
195
include_once($root . 'getID3/getid3/getid3.php');
  $getID3 = new getID3;
  $file = $getID3->analyze($root . $file_src);

  #echo("Duration: ".$file['playtime_string'].
  #" / Dimensions: ".$file['video']['resolution_x']." wide by ".$file['video']['resolution_y']." tall".
  #" / Filesize: ".$file['filesize']." bytes<br />");
gd3, анализ видео12010Анализ длительности, ширины, высоты видео
194
<url>(.*)([^/]+)</loc>(.*)</url>
regexp19010Заменить строки, где loc оканчивается без слэша в файле sitemap.xml
193
RedirectMatch 301 /(.*)/$ /$1.html
редирект, html560Редирект с папки на файл .html
192
<meta itemprop="uploadDate" content="'.date("Y-m-d H:i:s", filemtime(__FILE__)).'"/>
meta, uploadDate500Правильное указание uploadDate для мета видео
191
/** обратотка вставки функции автора статьи 
AddEventHandler("main", "OnEndBufferContent", "ShowVideoInsideNews");
function ShowVideoInsideNews(&$content)
{
  if (CModule::IncludeModule("iblock"))
  {
    if (strpos($content, '#VIDEO_INS#') !== false)
    {
      $content = str_replace('#VIDEO_INS#', video_ins(), $youtube_id);
    }
  }
}
*/
статья, сниппет, Битрикс120обратотка вставки функции автора статьи в статью Битрикс
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21