(☞ຈل͜ຈ)☞ Главная  Статьи  Загрузчик Домой

Ok!
Ok!
224
₽
рубль, html100500символ рубля в html
193
RedirectMatch 301 /(.*)/$ /$1.html
редирект, html560Редирект с папки на файл .html
113
HTMLToTxt($str, $strSiteUrl="", $aDelete=array(), $maxlen=70)
html, text, текст, преобразовать, битрикс450Преобразовать html в текст в Битриксе
81
<picture>
  <source srcset="img/awesomeWebPImage.webp" type="image/webp">
  <source srcset="img/creakyOldJPEG.jpg" type="image/jpeg"> 
  <img src="img/creakyOldJPEG.jpg" alt="Alt Text!">
</picture>
html, webp1560Еще способ ставить или webp или jpg
7
<input type="tel" name="phone" class="form-control form-block" placeholder="+7(999)999-99-99" pattern="[+]d{1}[(]d{3}[)]d{4}[-]d{2}[-]d{2}" value="">
html, phone, pattern, regex160Regex паттерн для проверки номера телефона. Пример html валидации