(☞ຈل͜ຈ)☞ Главная  Статьи  Загрузчик Домой

Ok!
Ok!
125
<img id='side-diag' src='/bitrix/templates/redesign/images/diagnostic2.jpg' srcset='/bitrix/templates/redesign/images/diagnostic1.jpg 2x' alt='Записаться на диагностику'/>
srcset300srcset
53
remove_image_size('large');
remove_image_size('medium');
add_filter( 'wp_calculate_image_srcset_meta', '__return_null' );

Другое решение, сработало в другом месте
add_filter( 'max_srcset_image_width', create_function( '', 'return 1;' ) );
srcset, отменить srcset, wp590Отменить srcset в Вордпрессе
19
К картинкам 
<img src="/img/eyes-l.jpg" srcset="/img/eyes-m.jpg 1x, /img/eyes.jpg 2x" alt="Глаза" height="375" width="500" data-p="/img/eyes.jpg">
<a href="#" rel="prefetch">Ссылка</a>
srcset, prefetch100srcset для изображений, предпросмотр для ссылок