(☞ຈل͜ຈ)☞ Главная  Статьи  Загрузчик Домой

Ok!
Ok!
152
$('[name=docviewer]').show(200, function(){$(document).on('click', function(e){
          $("#docviewer").hide()
        })});
iframe close, закрыть iframe10900После показа iframe закрыть его по щелчку снаружи
90
center iframe {
  width: 100%;
  height: calc(100vw * 9 / 16 );
}
iframe, youtube, height120Установить размер iframe видео с Youtube, подогнать его под мобильный размер. При условии, что видео 100% ширны.
22
// Create an iframe:
const iframe = document.createElement('iframe');

// Put it in the document (but hidden):
iframe.style.display = 'none';
document.body.appendChild(iframe);

// Wait for the iframe to be ready:
iframe.onload = () => {
 // Ignore further load events:
 iframe.onload = null;

 // Write a dummy tag:
 iframe.contentDocument.write('<streaming-element>');

 // Get a reference to that element:
 const streamingElement = iframe.contentDocument.querySelector('streaming-element');

 // Pull it out of the iframe & into the parent document:
 document.body.appendChild(streamingElement);

 // Write some more content - this should be done async:
 iframe.contentDocument.write('<p>Hello!</p>');

 // Keep writing content like above, and then when we're done:
 iframe.contentDocument.write('</streaming-element>');
 iframe.contentDocument.close();
};

// Initialise the iframe
iframe.src = '';
iframe vs link1755Возможный способ ускорения загрузки через Javascript
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22