(☞ຈل͜ຈ)☞ Главная  Статьи  Загрузчик Домой

Ok!
Ok!
159
function lat2cyr($s)
{
  $sb = "";
  $i = 0;
  $lc = false;
  while ($i < strlen($s)) {
    $ch = substr($s, $i, 1);
    $lc = ctype_lower($ch); // true/false
    $ch = mb_strtoupper($ch);
    if ($ch == 'J') { // Префиксная нотация вначале
      $i++; // преходим ко второму символу сочетания
      $ch = strtoupper(substr($s, $i, 1));
      switch ($ch) {
        case 'O':
          $sb .= ch('Ё', $lc);
          break;
        case 'H':
          if ($i + 1 < strlen($s) && mb_strtoupper(substr($s, $i + 1, 1) == 'H')){ // проверка на постфикс (вариант JHH)
            $sb .= ch('Ъ', $lc);
            $i++; // пропускаем постфикс
          }
          else{
            $sb .= ch('Ь', $lc);
          }
          break;
        case
        'U': $sb .= ch('Ю', $lc); break;
        case 'A': $sb = ch('Я', $lc); break;
        default: break;
      }
    } else if ($i + 1 < strlen($s) && mb_strtoupper(substr($s, $i + 1, 1)) == 'H') { // Постфиксная нотация, требует информации о двух следующих символах. Для потока придется сделать обертку с очередью из трех символов.
      switch ($ch) {
        case 'Z':
          $sb .= ch('Ж', $lc);
          break;
        case 'K':
          $sb .= ch('Х', $lc);
          break;
        case 'C':
          $sb .= ch('Ч', $lc);
          break;
        case 'S':
          if ($i + 2 < strlen($s) && mb_strtoupper(substr($s, $i + 2, 1)) == 'H') { // проверка на двойной постфикс
            $sb .= ch('Щ', $lc);
            $i++; // пропускаем первый постфикс
          } else {
            $sb .= ch('Ш', $lc);
          }
          break;
        case 'E':
          $sb .= ch('Э', $lc);
          break;
        case 'I':
          $sb .= ch('Ы', $lc);
          break;
        default:
          break;
      }
      $i++; // пропускаем постфикс
    } else {// одиночные символы
      switch ($ch) {
        case 'A':
          $sb .= ch('А', $lc);
          break;
        case 'B':
          $sb .= ch('Б', $lc);
          break;
        case 'V':
          $sb .= ch('В', $lc);
          break;
        case 'G':
          $sb .= ch('Г', $lc);
          break;
        case 'D':
          $sb .= ch('Д', $lc);
          break;
        case 'E':
          $sb .= ch('Е', $lc);
          break;
        case 'Z':
          $sb .= ch('З', $lc);
          break;
        case 'I':
          $sb .= ch('И', $lc);
          break;
        case 'Y':
          if (mb_strtoupper(substr($s, $i + 1, 1) === ' ')){ // проверка на пробел после Y
            $sb .= ch('И', $lc);
            $i++; // пропускаем постфикс
          }
          else{
            $sb .= ch('Й', $lc);
          }
          break;  
        case 'K':
          $sb .= ch('К', $lc);
          break;
        case 'L':
          $sb .= ch('Л', $lc);
          break;
        case 'M':
          $sb .= ch('М', $lc);
          break;
        case 'N':
          $sb .= ch('Н', $lc);
          break;
        case 'O':
          $sb .= ch('О', $lc);
          break;
        case 'P':
          $sb .= ch('П', $lc);
          break;
        case 'R':
          $sb .= ch('Р', $lc);
          break;
        case 'S':
          $sb .= ch('С', $lc);
          break;
        case 'T':
          $sb .= ch('Т', $lc);
          break;
        case 'U':
          $sb .= ch('У', $lc);
          break;
        case 'F':
          $sb .= ch('Ф', $lc);
          break;
        case 'C':
          $sb .= ch('Ц', $lc);
          break;
        default:
          $sb .= ch($ch, $lc);
      }
    }

    $i++; // переходим к следующему символу
  }
  return (string)$sb;
}

function cyrlat($ch)
{
  switch ($ch) {
    case 'А':
      return "A";
    case 'Б':
      return "B";
    case 'В':
      return "V";
    case 'Г':
      return "G";
    case 'Д':
      return "D";
    case 'Е':
      return "E";
    case 'Ё':
      return "JO";
    case 'Ж':
      return "ZH";
    case 'З':
      return "Z";
    case 'И':
      return "I";
    case 'Й':
      return "Y";
    case 'К':
      return "K";
    case 'Л':
      return "L";
    case 'М':
      return "M";
    case 'Н':
      return "N";
    case 'О':
      return "O";
    case 'П':
      return "P";
    case 'Р':
      return "R";
    case 'С':
      return "S";
    case 'Т':
      return "T";
    case 'У':
      return "U";
    case 'Ф':
      return "F";
    case 'Х':
      return "KH";
    case 'Ц':
      return "C";
    case 'Ч':
      return "CH";
    case 'Ш':
      return "SH";
    case 'Щ':
      return "SHH";
    case 'Ъ':
      return "JHH";
    case 'Ы':
      return "IH";
    case 'Ь':
      return "JH";
    case 'Э':
      return "EH";
    case 'Ю':
      return "JU";
    case 'Я':
      return "JA";
    default:
      return $ch;
  }
}

function cyr2lat($s)
{
  $sb = "";
  $ch = preg_split('//u', $s, null, PREG_SPLIT_NO_EMPTY);
  
  for ($i = 0; $i < count($ch); $i++) {
    $lc = preg_match('~^p{Lu}~u', $ch[$i]) ? 0 : 1;
    $v = $ch[$i];
    $l = mb_strtoupper($v);
    $c = cyrlat($l);
    $lat = ch($c, $lc);
    $sb .= $lat;
  }
  return $sb;
}

/**
 * Вспомогательная функция для восстановления регистра
 */
function ch($ch, $tolower)
{
  return $tolower ? mb_strtolower($ch) : mb_strtoupper($ch);
}echo cyr2lat("провинции Арма") . "
";
echo lat2cyr("Provinces of Lightness") . "
";


транслит, ретранслит100Транслит русско-латинский, латинско-русский
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22