(☞ຈل͜ຈ)☞ Главная  Статьи  Загрузчик Домой

Ok!
Ok!
129
$("#add_object__form").submit(function(event) {
		if(!flagSubmit){
			event.preventDefault();
			city = $('#CITY option:selected').text();
			address = $('#ADDRESS').val();
			if(city != "" && address != "") {
				city = $.trim(city);
				address = $.trim(address);
				$.ajax({ /*получаем координаты по ajax*/
					data: "&geocode=" + city + " " + address + "&results=1",
					url: "https://geocode-maps.yandex.ru/1.x/?format=json",
					dataType: 'json',
					success: function(data) {
						console.log(data);
						try {
							if (data.hasOwnProperty('statusCode')) {
								if (data.statusCode !== 200) {
									console.warn("Проблема с получением координат предприятия");
									flagSubmit = true;
									$('#add_object__form').submit();
								}
							}
							else {
								$("#MAP").val(data.response.GeoObjectCollection.featureMember[0].GeoObject.Point.pos.split(' ').reverse().join(','));
								flagSubmit = true;
								$('#add_object__form').submit();
							}
						} catch(e) {
							$("#MAP").val('');
						}
					},
					fail: function (data) {
						console.warn("Проблема с получением координат предприятия");
						flagSubmit = true;
						$('#add_object__form').submit();
					}
				});
			} else {
				flagSubmit = true;
				$('#add_object__form').submit();
			}
яндекс геокод, yandex geocode120Нужен рабочий АПИ ключ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12