(☞ຈل͜ຈ)☞ Главная  Статьи  Загрузчик Домой

Ok!
Ok!
218
function loadScript(url, callback) { 
 const element = document.createElement("script"); 
 element.type = "text/javascript"; 
 element.src = url; 
 element.onload = callback; 
 document.body.appendChild(element); 
}

loadScript("js/common.js", () => {
loadScript("<https://cdn.jsdelivr.net/npm/[email protected]/build/global/luxon.min.js>",
() => {
console.log("timer.js ")
})
})
loadscript, js1200Скрипт чтоб загрузить другой скрипт
217
$len = 10;  // total number of numbers
$min = 100; // minimum
$max = 999; // maximum
$range = []; // initialize array
foreach (range(0, $len - 1) as $i) {
  while(in_array($num = mt_rand($min, $max), $range));
  $range[] = $num;
}
print_r($range);
exclusive random, эксклюзивный2040Эксклюзивный выбор рандомных чисел
216
/**
 * @param $limit
 * @return string|string[]
 * обрезает контент до числа слов
 */
function content($limit, $pid = null) {
 $content = explode(' ', get_the_content($pid), $limit);
 if (count($content)>=$limit) {
  array_pop($content);
  $content = implode(" ",$content).'...';
 } else {
  $content = implode(" ",$content);
 }
 $content = preg_replace('/[.+]/','', $content);
 $content = apply_filters('the_content', $content);
 $content = str_replace(']]>', ']]&gt;', $content);
 return $content;
}
контент, образает, WP1001обрезает контент до числа слов
215
function custom_rate($num, $id)
{
 $line = "<div class='item_rating' data-for='" . $id . "' data-rate='" . $num[0] . "'>";
 for ($i = 1; $i < 6; $i++) {

  if ($i <= $num[0]) {
   $line .= "<img src="/wp-content/uploads/2022/07/Orange_star.svg" width=24 height=24 alt="Рейтинг не менее " . $i . ""/>";
  } else {
   $line .= "<img src="/wp-content/uploads/2022/07/Orange_star_empty.svg" width=24 height=24 alt="Рейтинг менее " . $i . ""/>";
  }
 }

 return $line . "</div>";
}
stars, rating, WP, рейтинг, звездочки120Функция для Вордпресс рейтинг звездочек
214
[display-posts category="apartamenty" image_size="medium" include_excerpt="true" orderby="date" order="ASC" include_excerpt_dash="false"]
список записей, WP11090Плагин WP – Display Posts для вывода списка записей по критериям
213
$monthNames = [ "января", "февраля", "марта", "апреля", "мая", "июня", "июля", "августа", "сентября", "октября", "ноября", "декабря" ];
  $tilDate = date("j", strtotime('last day of this month'));
  $tilMonth = date("n", strtotime('last day of this month'));
  $til = $tilDate . " " . $monthNames[$tilMonth - 1];
последний день месяца, php21090Последний день месяца PHP (напр. 31 мая)
212
$(document).ready(function(){
    
  let tilDate = new Date(new Date().getFullYear(), new Date().getMonth(), new Date().getDate() + 5);  
  let tilDay = new Date(tilDate).getDate();
  let monthNames = [ "января", "февраля", "марта", "апреля", "мая", "июня", "июля", "августа", "сентября", "октября", "ноября", "декабря" ];
  

  if($('[field="tn_text_1655377664248"]').length){
  new_text = tilDay + " " + monthNames[tilDate.getMonth()];
  $('[field="tn_text_1655377664248"] span').text(new_text);
  }

});
5 дней, JS20010Добавит 5 дней
211
let worker = {
 slow(min, max) {
  alert(`Called with ${min},${max}`);
  return min + max;
 }
};

function cachingDecorator(func, hash) {
 let cache = new Map();
 return function() {
  let key = hash(arguments); // (*)
  if (cache.has(key)) {
   return cache.get(key);
  }

  let result = func.call(this, ...arguments); // (**)

  cache.set(key, result);
  return result;
 };
}

function hash(args) {
 return args[0] + ',' + args[1];
}

worker.slow = cachingDecorator(worker.slow, hash);

alert( worker.slow(3, 5) ); // работает
alert( "Again " + worker.slow(3, 5) ); // аналогично (из кеша)
caching decorator, js24600Кеширующая js функция
210
return ($month === 12 && $day >= 15) || ($month === 1 && $day < 10);
новый год, php20090Вернёт true если новогодние праздники близко
209
const generateMinsRange = (min, max) => {
  min = Math.ceil(min);
  max = Math.floor(max);
  return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min;
};
интервал, минуты1000043сгенерить произвольно несколько минут или секунд в пределах от и до
208
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://site.com/price/price.xlsx
просмотр эксель, excel в браузере100Ссылка на просмотр файла эксель в браузере на сайте Майкрософт https://view.officeapps.live.com
207
$posts = get_posts ("category=11&orderby=date&numberposts=5");
if ($posts) :
$i=1; foreach ($posts as $post) : setup_postdata ($post); $i++;
endforeach;
endif;
get_posts, wp1290Получить посты по запросу из Вордпресс
206
const add = (a) => (b) => a + b;
console.log (add(3)(2))
js, двойная функция100Пример двойной функции в Яваскрипт
205
function flog($fname, $ftext, $write_a_w_state = null){
  if(!$write_a_w_state)
    $write_a_w_state = "a+";
  $fp = fopen("/home/d/dlmlru/posuda/public_html/log/" . $fname, $write_a_w_state);
  fwrite($fp, date("Y-m-d H:i:s ") . $ftext . "

");
  fclose($fp);
}
flog12090функция логирования php
204
var p1 = Promise.resolve(3);
var p2 = 1337;
var p3 = new Promise((resolve, reject) => {
 setTimeout(resolve, 100, "foo");
});

Promise.all([p1, p2, p3]).then(values => {
 console.log(values);
});
Promise, JS10900Промис яваскрипт
203
/^([a-z0-9_.-]+)@([a-z0-9_.-]+).([a-z.]{2,6})$/
regexp, email. JS14800Регулярное выражение для проверки email
202
/^(https?://)?([da-z.-]+).([a-z.]{2,6})([/w .-]*)*/?$/
regexp, url, JS1300Регулярное выражение для проверки URL
201
function send(onError, onSuccess, url, method = 'GET', data = null, headers = [], timeout = 60000) {
 let xhr;

 if (window.XMLHttpRequest) {
   // Chrome, Mozilla, Opera, Safari
   xhr = new XMLHttpRequest();
 } else if (window.ActiveXObject) { 
   // Internet Explorer
   xhr = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
 }

 xhr.open(method, url, true);


 headers.forEach((header) => {
   xhr.setRequestHeader(header.key, header.value);
 })
 

 xhr.timeout = timeout;

 xhr.onreadystatechange = function () {
   if (xhr.readyState === 4) {
   if(xhr.status >= 400) {
     onError(xhr.statusText)
   } else {
     onSuccess(xhr.responseText)
   }
   }
 }

 xhr.send(data);
}
xhr, request, XMLHttpRequest, JS12090XMLHttpRequest обернутый в функцию
200
"CUSTOM_FILTER" => "{"CLASS_ID":"CondGroup","DATA":{"All":"AND","True":"True"},"CHILDREN":[{"CLASS_ID":"CondIBSection","DATA":{"logic":"Equal","value":995}}]}",
custom filter^ bitrix100Пример заполнения custom_filter в Битрикс
199
function maskPhone(selector, masked = '+7 (___) ___-__-__') {
    const elems = document.querySelectorAll(selector);

    function mask(event) {
      const keyCode = event.keyCode;
      const template = masked,
        def = template.replace(/D/g, ""),
        val = this.value.replace(/D/g, "");

      let i = 0,
        newValue = template.replace(/[_d]/g, function (a) {
          return i < val.length ? val.charAt(i++) || def.charAt(i) : a;
        });
      i = newValue.indexOf("_");
      if (i !== -1) {
        newValue = newValue.slice(0, i);
      }
      let reg = template.substr(0, this.value.length).replace(/_+/g,
        function (a) {
          return "\d{1," + a.length + "}";
        }).replace(/[+()]/g, "\$&");
      reg = new RegExp("^" + reg + "$");
      if (!reg.test(this.value) || this.value.length < 5 || keyCode > 47 && keyCode < 58) {
        this.value = newValue;
      }
      if (event.type === "blur" && this.value.length < 5) {
        this.value = "";
      }

    }

    for (const elem of elems) {
      elem.addEventListener("input", mask);
      elem.addEventListener("focus", mask);
      elem.addEventListener("blur", mask);
    }

  }
  maskPhone('input[type=tel]');
маска телефона12009Скрипт JS маски телефона
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11