(☞ຈل͜ຈ)☞ Главная  Статьи  Загрузчик Домой

Ok!
Ok!
147
$r = str_replace("ʹ", "", transliterator_transliterate('Any-Latin; Latin-ASCII', "Пробежаться на травалотре"));
echo $r;
транслитератор, php, translit1470Транслитератор на php
54
//Если с английского на русский, то передаём вторым параметром true.
						var transliterate = (
							function() {
								var
									rus = "щ  ш ч ц ю я ё ж ъ ы э а б в г д е з и й к л м н о п р с т у ф х ь".split(/ +/g),
									eng = "shh sh ch cz yu ya yo zh `` y e a b v g d e z i j k l m n o p r s t u f x ``".split(/ +/g);
								return function(text, engToRus) {
									var x;
									for(x = 0; x < rus.length; x++) {
										text = text.split(engToRus ? eng[x] : rus[x]).join(engToRus ? rus[x] : eng[x]);
										text = text.split(engToRus ? eng[x].toUpperCase() : rus[x].toUpperCase()).join(engToRus ? rus[x].toUpperCase() : eng[x].toUpperCase());
									}
									return text;
								}
							}
						)();
транслит, translit, латинский-русский, lat-cyr, javascript, js350Транслитерация с английского в русский Яваскрипт
1
function rus2translit($string) {
$converter = array(
		'а' => 'a',  'б' => 'b',  'в' => 'v',
		'г' => 'g',  'д' => 'd',  'е' => 'e',
		'ё' => 'e',  'ж' => 'zh', 'з' => 'z',
		'и' => 'i',  'й' => 'y',  'к' => 'k',
		'л' => 'l',  'м' => 'm',  'н' => 'n',
		'о' => 'o',  'п' => 'p',  'р' => 'r',
		'с' => 's',  'т' => 't',  'у' => 'u',
		'ф' => 'f',  'х' => 'h',  'ц' => 'c',
		'ч' => 'ch', 'ш' => 'sh', 'щ' => 'sch',
		'ь' => 'j',  'ы' => 'y',  'ъ' => 'j',
		'э' => 'e',  'ю' => 'yu', 'я' => 'ya',

		'А' => 'A',  'Б' => 'B',  'В' => 'V',
		'Г' => 'G',  'Д' => 'D',  'Е' => 'E',
		'Ё' => 'E',  'Ж' => 'Zh', 'З' => 'Z',
		'И' => 'I',  'Й' => 'Y',  'К' => 'K',
		'Л' => 'L',  'М' => 'M',  'Н' => 'N',
		'О' => 'O',  'П' => 'P',  'Р' => 'R',
		'С' => 'S',  'Т' => 'T',  'У' => 'U',
		'Ф' => 'F',  'Х' => 'H',  'Ц' => 'C',
		'Ч' => 'Ch', 'Ш' => 'Sh', 'Щ' => 'Sch',
		'Ь' => 'j',  'Ы' => 'Y',  'Ъ' => 'j',
		'Э' => 'E',  'Ю' => 'Yu', 'Я' => 'Ya',
		' ' => '_',  '№' => 'No'
	);
    return strtr($string, $converter);
}
function str2url($str) {
$str = rus2translit($str);
$str = strtolower($str);
$str = preg_replace('~[^-a-z0-9_]+~u', '-', $str);
$str = trim($str, "-");
return $str;
}
translit, транслит, php0Транслит