(☞ຈل͜ຈ)☞ Главная  Статьи  Загрузчик Домой

Ok!
Ok!
146
<?if($r['Stats']['ReviewsTotalCount'] > 10){?>
<div class="pagination">
<ul>
<?$tot = $r['Stats']['ReviewsTotalCount'];
$page = htmlspecialchars($_REQUEST['page'],3) ;
$pes = ceil($tot / 10);
for($p=1; $p<=$pes; $p++){?>
<li class="<?=($p==$page)?'active':''?>"><a href="/otzyvy/?page=<?=$p?>" rel="nofollow"><?=$p?></a></li>
<?}?>
</ul>
</div>
<?}?>
пагинация, pagination, php10290Php скрипт пагинации
30
<script>
  $(document).ready(function () {
    var elts = $('.resource-children-item');
    var div = "<div id='pagination'>";
    window.m = Math.floor(elts.length/10);
    for(var i=1; i<=window.m;i++){
      if(i==1){
        div = div + "<a class='prev inactive'>&larr; Предыдущая</a>";
      }
      div = div + "<a class='pag-a' data-p='" + i + "'>" + i + "</a>";
    }
    div = div + "<a class=next>Следующая &rarr;</a></div>";
    $('.resource-view').append(div);
    $(".pag-a").eq(0).addClass("active");
    var act = $(".pag-a.active").attr("data-p");
    $('.block_' + act).addClass('active');
    
    
    $(".pag-a").click(function(){
      var act = $(this).text();
      $('.resource-children-item, .pag-a').removeClass('active');
      $('.block_' + act).addClass('active');
      $(this).addClass('active');
      $('.prev, .next').removeClass('inactive');
      if(act == 1){
        $('.prev').addClass('inactive');
      }
      if(act == window.m){
        $('.next').addClass('inactive');
      }
    });
    $(".next").click(function() {
    var ind = parseInt($(".pag-a.active").text());
        $('.resource-children-item, .pag-a').removeClass('active');
        $('.block_' + (ind + 1)).addClass('active');
        $(".pag-a").eq(ind).addClass('active');
        $('.prev, .next').removeClass('inactive');
        if(ind == parseInt(window.m)-1){
          $('.next').addClass('inactive');
        }
    });
    $(".prev").click(function(){  
    var ind = parseInt($(".pag-a.active").text());
        $('.resource-children-item, .pag-a').removeClass('active');
        $('.block_' + (ind - 1)).addClass('active');
        $(".pag-a").eq(ind - 2).addClass('active');
        $('.prev, .next').removeClass('inactive');
        if(ind == 2){
          $('.prev').addClass('inactive');
        }
    });  
  })
  $(document).keydown(function(e) {
  var ind = parseInt($(".pag-a.active").text());
    console.log(e.keyCode + ',' + window.m + "," + ind );
    if(e.keyCode == 39 && ind < window.m){
      $('.resource-children-item, .pag-a').removeClass('active');
      $('.block_' + (ind + 1)).addClass('active');
      $(".pag-a").eq(ind).addClass('active');
      $('.prev, .next').removeClass('inactive');
      if(ind == parseInt(window.m)-1){
        $('.next').addClass('inactive');
      }
      
    }
    if(e.keyCode == 37 && ind > 1){
      $('.resource-children-item, .pag-a').removeClass('active');
      $('.block_' + (ind - 1)).addClass('active');
      $(".pag-a").eq(ind - 2).addClass('active');
      $('.prev, .next').removeClass('inactive');
      if(ind == 2){
        $('.prev').addClass('inactive');
      }
    }
  
  });
  
</script>
пагинация, стрелки, pagination1290Пагинация jQuery со стрелками влево, вправо