(☞ຈل͜ຈ)☞ Главная  Статьи  Загрузчик Домой

Ok!
Ok!
73
function urlRusDecode($str)
{
    $to = array("а", "б", "в", "г", "д", "е", "ё", "ж", "з", "и", "й", "к", "л", "м", "н", "о", "п", "р", "с", "т", "у", "ф", "х", "ц", "ч", "ш", "щ", "ъ", "ы", "ь", "э", "ю", "я", "А", "Б", "В", "Г", "Д", "Е", "Ё", "Ж", "З", "И", "Й", "К", "Л", "М", "Н", "О", "П", "Р", "С", "Т", "У", "Ф", "Х", "Ц", "Ч", "Ш", "Щ", "Ъ", "Ы", "Ь", "Э", "Ю", "Я");
    $from = array("%D0%B0", "%D0%B1", "%D0%B2", "%D0%B3", "%D0%B4", "%D0%B5", "%D1%91", "%D0%B6", "%D0%B7", "%D0%B8", "%D0%B9", "%D0%BA", "%D0%BB", "%D0%BC", "%D0%BD", "%D0%BE", "%D0%BF", "%D1%80", "%D1%81", "%D1%82", "%D1%83", "%D1%84", "%D1%85", "%D1%86", "%D1%87", "%D1%88", "%D1%89", "%D1%8A", "%D1%8B", "%D1%8C", "%D1%8D", "%D1%8E", "%D1%8F", "%D0%90", "%D0%91", "%D0%92", "%D0%93", "%D0%94", "%D0%95", "%D0%81", "%D0%96", "%D0%97", "%D0%98", "%D0%99", "%D0%9A", "%D0%9B", "%D0%9C", "%D0%9D", "%D0%9E", "%D0%9F", "%D0%A0", "%D0%A1", "%D0%A2", "%D0%A3", "%D0%A4", "%D0%A5", "%D0%A6", "%D0%A7", "%D0%A8", "%D0%A9", "%D0%AA", "%D0%AB", "%D0%AC", "%D0%AD", "%D0%AE", "%D0%AF");
    return str_ireplace($from,$to,$str);
}
urlrusdecode250urldecode, конвертация url-символов в русские
27
<?php 
 function Escape_win ($path) { 
 $path = strtoupper ($path); 
 return strtr($path, array("U0430"=>"а", "U0431"=>"б", "U0432"=>"в", 
 "U0433"=>"г", "U0434"=>"д", "U0435"=>"е", "U0451"=>"ё", "U0436"=>"ж", "U0437"=>"з", "U0438"=>"и", 
 "U0439"=>"й", "U043A"=>"к", "U043B"=>"л", "U043C"=>"м", "U043D"=>"н", "U043E"=>"о", "U043F"=>"п", 
 "U0440"=>"р", "U0441"=>"с", "U0442"=>"т", "U0443"=>"у", "U0444"=>"ф", "U0445"=>"х", "U0446"=>"ц", 
 "U0447"=>"ч", "U0448"=>"ш", "U0449"=>"щ", "U044A"=>"ъ", "U044B"=>"ы", "U044C"=>"ь", "U044D"=>"э", 
 "U044E"=>"ю", "U044F"=>"я", "U0410"=>"А", "U0411"=>"Б", "U0412"=>"В", "U0413"=>"Г", "U0414"=>"Д", 
 "U0415"=>"Е", "U0401"=>"Ё", "U0416"=>"Ж", "U0417"=>"З", "U0418"=>"И", "U0419"=>"Й", "U041A"=>"К", 
 "U041B"=>"Л", "U041C"=>"М", "U041D"=>"Н", "U041E"=>"О", "U041F"=>"П", "U0420"=>"Р", "U0421"=>"С", 
 "U0422"=>"Т", "U0423"=>"У", "U0424"=>"Ф", "U0425"=>"Х", "U0426"=>"Ц", "U0427"=>"Ч", "U0428"=>"Ш", 
 "U0429"=>"Щ", "U042A"=>"Ъ", "U042B"=>"Ы", "U042C"=>"Ь", "U042D"=>"Э", "U042E"=>"Ю", "U042F"=>"Я")); 
 } 
 
$str = "u0430u043fu044bu0443u043au0435u043f "; 
print Escape_win ($str); 
?>
json, decode1030Преобразовать в русскоязычные символы