(☞ຈل͜ຈ)☞ Главная  Статьи  Загрузчик Домой

Ok!
Ok!
85
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function(event) {
  console.log("DOM fully loaded and parsed");
 });
domcontentloaded200По окончании загрузки страницы без jQuery
29
@media all and (min-width: 1001px) {
 #sidebar ul li a:after {
  content: " (" attr(data-email) ")";
  font-size: 11px;
  font-style: italic;
  color: #666;
 }
}
media, content0Текст тега из атрибуте data-*