(☞ຈل͜ຈ)☞ Главная  Статьи  Загрузчик Домой

Ok!
Ok!
208
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://site.com/price/price.xlsx
просмотр эксель, excel в браузере100Ссылка на просмотр файла эксель в браузере на сайте Майкрософт https://view.officeapps.live.com
207
$posts = get_posts ("category=11&orderby=date&numberposts=5");
if ($posts) :
$i=1; foreach ($posts as $post) : setup_postdata ($post); $i++;
endforeach;
endif;
get_posts, wp1290Получить посты по запросу из Вордпресс
206
const add = (a) => (b) => a + b;
console.log (add(3)(2))
js, двойная функция100Пример двойной функции в Яваскрипт
205
function flog($fname, $ftext, $write_a_w_state = null){
  if(!$write_a_w_state)
    $write_a_w_state = "a+";
  $fp = fopen("/home/d/dlmlru/posuda/public_html/log/" . $fname, $write_a_w_state);
  fwrite($fp, date("Y-m-d H:i:s ") . $ftext . "

");
  fclose($fp);
}
flog12090функция логирования php
204
var p1 = Promise.resolve(3);
var p2 = 1337;
var p3 = new Promise((resolve, reject) => {
 setTimeout(resolve, 100, "foo");
});

Promise.all([p1, p2, p3]).then(values => {
 console.log(values);
});
Promise, JS10900Промис яваскрипт
203
/^([a-z0-9_.-]+)@([a-z0-9_.-]+).([a-z.]{2,6})$/
regexp, email. JS14800Регулярное выражение для проверки email
202
/^(https?://)?([da-z.-]+).([a-z.]{2,6})([/w .-]*)*/?$/
regexp, url, JS1300Регулярное выражение для проверки URL
201
function send(onError, onSuccess, url, method = 'GET', data = null, headers = [], timeout = 60000) {
 let xhr;

 if (window.XMLHttpRequest) {
   // Chrome, Mozilla, Opera, Safari
   xhr = new XMLHttpRequest();
 } else if (window.ActiveXObject) { 
   // Internet Explorer
   xhr = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
 }

 xhr.open(method, url, true);


 headers.forEach((header) => {
   xhr.setRequestHeader(header.key, header.value);
 })
 

 xhr.timeout = timeout;

 xhr.onreadystatechange = function () {
   if (xhr.readyState === 4) {
   if(xhr.status >= 400) {
     onError(xhr.statusText)
   } else {
     onSuccess(xhr.responseText)
   }
   }
 }

 xhr.send(data);
}
xhr, request, XMLHttpRequest, JS12090XMLHttpRequest обернутый в функцию
200
"CUSTOM_FILTER" => "{"CLASS_ID":"CondGroup","DATA":{"All":"AND","True":"True"},"CHILDREN":[{"CLASS_ID":"CondIBSection","DATA":{"logic":"Equal","value":995}}]}",
custom filter^ bitrix100Пример заполнения custom_filter в Битрикс
199
function maskPhone(selector, masked = '+7 (___) ___-__-__') {
    const elems = document.querySelectorAll(selector);

    function mask(event) {
      const keyCode = event.keyCode;
      const template = masked,
        def = template.replace(/D/g, ""),
        val = this.value.replace(/D/g, "");

      let i = 0,
        newValue = template.replace(/[_d]/g, function (a) {
          return i < val.length ? val.charAt(i++) || def.charAt(i) : a;
        });
      i = newValue.indexOf("_");
      if (i !== -1) {
        newValue = newValue.slice(0, i);
      }
      let reg = template.substr(0, this.value.length).replace(/_+/g,
        function (a) {
          return "\d{1," + a.length + "}";
        }).replace(/[+()]/g, "\$&");
      reg = new RegExp("^" + reg + "$");
      if (!reg.test(this.value) || this.value.length < 5 || keyCode > 47 && keyCode < 58) {
        this.value = newValue;
      }
      if (event.type === "blur" && this.value.length < 5) {
        this.value = "";
      }

    }

    for (const elem of elems) {
      elem.addEventListener("input", mask);
      elem.addEventListener("focus", mask);
      elem.addEventListener("blur", mask);
    }

  }
  maskPhone('input[type=tel]');
маска телефона12009Скрипт JS маски телефона
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22